Ασφαλιστικά Μέτρα

 • Εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης
 • Εγγραφή αναγκαστικής προσημείωσης υποθήκης
 • Επείγουσα ρύθμιση κατάστασης
 • Ασφαλιστικά μέτρα
 • Ανάκληση/Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων
 • Συντηρητική κατάσχεση
 • Προσημείωση υποθήκης
 • Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης
 • Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
 • Ασφαλιστικά μέτρα μετοίκησης συζύγου
 • Ασφαλιστικά μέτρα κατά συζύγου/συντρόφου
 • Προσωρινή επιμέλεια ανήλικου τέκνου
 • Προσωρινή επιδίκαση διατροφής συζύγου
 • Προσωρινή επιδίκαση διατροφής τέκνου
 • Προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο
 • Προσωρινή επιδίκαση αποδοχών και επανατοποθέτησης εργαζομένου
 • Ασφαλιστικά μέτρα νομής
 • Μετοίκηση συζύγου και παράδοση κινητών πραγμάτων
 • Επίδειξη εγγράφων
 • Συντηρητική κατάσχεση
 • Προσβλητικές/Αναληθείς αναρτήσεις στο διαδίκτυο