Διαμεσολάβηση

  • Νομική υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στη διαδικασία διαμεσολάβησης
  • Προετοιμασία και οργάνωση φακέλου και εκπροσώπηση στη διαδικασία διαμεσολάβησης
  • Προετοιμασία και οργάνωση φακέλου και εκπροσώπηση στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών
  • Προετοιμασία και οργάνωση φακέλου και εκπροσώπηση στη διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών
  • Ορισμός Διαμεσολαβητή
  • Συμφωνητικά/Πρακτικά Διαμεσολάβησης