Είσπραξη Χρηματικών / Εμπορικών Απαιτήσεων

  • Οφειλές μεταξύ ιδιωτών
  • Οφειλές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων/εταιρειών
  • Οφειλές μεταξύ επιχειρήσεων/εταιρειών
  • Οφειλές μεταξύ εμπόρων
  • Ανεξόφλητα Τιμολόγια
  • Αξιόγραφα
  • Αλληλόχρεος λογαριασμός
  • Δίδακτρα
  • Αμοιβές κλπ.