Έλληνες Εξωτερικού

  • Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων
  • Εκπροσώπηση ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών και αρχών (Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πολεοδομίες, Κτηματολόγιο, Υποθηκοφυλακείο, Ανεξάρτητες Αρχές, Ειδικό Ληξιαρχείο κλπ.)
  • Φορολογικές υποθέσεις
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Κληρονομικές υποθέσεις
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Επίσημες μεταφράσεις – Σφραγίδα της Χάγης
  • Στρατολογικά ζητήματα
  • Κήρυξη αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων εκτελεστών στην Ελλάδα