Επιχειρήσεις – Εταιρείες

 • Ίδρυση και λειτουργία ατομικής επιχείρησης
 • Ίδρυση και λειτουργία εταιρείας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε επίπεδο συγκριτικής επισκόπησης του νομικού πλαισίου όλων των εταιρικών τύπων και επιλογή εταιρικού τύπου, αναλόγως των αναγκών του πελάτη
 • Αστική Εταιρεία
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • Αφανής Εταιρεία
 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 • Μετατροπή, συγχώνευση εταιρειών
 • Μεταβίβαση επιχείρησης
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών
 • Υπηρεσίες στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Συνελεύσεις – Διοικητικά Όργανα εταιρειών
 • Εμπορικά σήματα
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • Παράνομη απόσπαση πελατείας
 • Δυσφήμιση επιχείρησης
 • Παραπλανητική διαφήμιση
 • Μποϋκοτάζ
 • Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας
 • Σύμβαση διανομής
 • Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)
 • Απαγόρευση χρήσης σήματος/διακριτικού τίτλου
 • Απαγόρευση χρήσης εμπορικής επωνυμίας
 • Απαγόρευση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού
 • Ελεύθερος ανταγωνισμός
 • Νομικό πλαίσιο διαφήμισης
 • Δελτία τύπου
 • Διαχείριση παραπόνων – crisis management
 • Διαχείριση αρνητικών κριτικών
 • Διαφήμιση στο διαδίκτυο