Γειτονικό Δίκαιο

 • Κίνδυνος πτώσης οικοδομής
 • Κανονισμός ορίων ακινήτων
 • Δικαίωμα διόδου από ακίνητο
 • Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια του γείτονα
 • Εκπομπές (οσμών, καυσαερίων κλπ.)
 • Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο
 • Μεσοτοιχία
 • Ανοχή επισκευών
 • Θόρυβοι από γειτονικό ακίνητο
 • Διατάραξη κοινής ησυχίας
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ γειτόνων
 • Παράβαση νόμου από γείτονα