Κτηματολόγιο

 • Έλεγχος ακινήτου (πανελλαδική εξυπηρέτηση)
 • Πιστοποιητικά (Φύλλο/Απόσπασμα κλπ.)
 • Δηλώσεις Εθνικού Κτηματολογίου
 • Διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής
 • Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών
 • Αίτηση επανεξέτασης στοιχείων
 • Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος
 • Αντιρρήσεις κατά απόρριψης αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος
 • Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Επιτροπών Ενστάσεων
 • Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κτηματικής υπηρεσίας
 • Παρακολούθηση φακέλου υπόθεσης σε Κτηματολόγιο