Μεταφορές

  • Ζημία κατά τη μεταφορά προσώπων
  • Ζημία κατά τη μεταφορά πραγμάτων και αποσκευών
  • Καθυστέρηση
  • Αποζημίωση λόγω άρνησης επιβίβασης
  • Ζημία κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων
  • Ταχυμεταφορείς/Courier