Νέος Πτωχευτικός Νόμος

 • Νομική συμβουλευτική
 • Αίτηση πτώχευσης
 • Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
 • Ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες και Δημόσιο
 • Ρύθμιση δανείων
 • Διαδικασία Εξυγίανσης (Σχέδιο Αναδιοργάνωσης)
 • Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου
 • Πτωχευτικές ανακοπές, παρεμβάσεις, επαληθεύσεις
 • Ανάκληση πτωχευτικών αποφάσεων
 • Αναγγελία απαιτήσεων δανειστών
 • Πτωχευτικές διεκδικήσεις
 • Προστασία πρώτης κατοικίας
 • Υπαγωγή στη διαδικασία “δεύτερης ευκαιρίας”
 • Διοίκηση πτωχευτικής περιουσίας
 • Εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
 • Πτωχευτικός συμβιβασμός
 • Πτωχευτική αποκατάσταση
 • Διαπραγματεύσεις/Συμβουλευτική