Πολυκατοικία

 • Κανονισμός πολυκατοικίας
 • Γενική Συνέλευση συνιδιοκτητών πολυκατοικίας
 • Ακύρωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών
 • Διορισμός προσωρινού διαχειριστή
 • Χορήγηση εγγράφων
 • Λογοδοσία διαχειριστή
 • Καταβολή οφειλόμενων κοινοχρήστων
 • Παρακώλυση χρήσης κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας
 • Μεταβολή χρήσης διαμερίσματος πολυκατοικίας
 • Απαγορευμένη αλλαγή χρήσης διαμερίσματος πολυκατοικίας
 • Παρακώλυση δικαιώματος ανέγερσης νέου ορόφου
 • Παράνομη συμπεριφορά ιδιοκτήτη/μισθωτή διαμερίσματος