Συνεργάτες – Ειδικοί Σύμβουλοι

Κατευθυντήρια γραμμή του γραφείου μας συνιστά η βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εντολέων μας, μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αυτούς.

Το γραφείο μας διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών ποικίλων ειδικοτήτων. Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, λογιστές, ψυχολόγοι, μηχανικοί και πραγματογνώμονες ευρίσκονται στη διάθεση των εντολέων μας, προσφέροντας, μέσω της άριστης επιστημονικής κατάρτισης και μακρόχρονης επαγγελματικής εμπειρίας τους, πολύτιμη συνδρομή στον επιτυχή χειρισμό των υποθέσεων των εντολέων μας, καθώς επίσης και πολύπλευρη υποστήριξη στους εντολείς μας.