Σύμβαση Έργου

  • Συμφωνητικά
  • Αποζημίωση λόγω καθυστέρησης εργολάβου
  • Μείωση αμοιβής εργολάβου λόγω ελαττωμάτων έργου
  • Αποζημίωση εργοδότη λόγω ελαττωμάτων έργου
  • Καταβολή αμοιβής εργολάβου
  • Καταγγελία σύμβασης έργου – Λύση συνεργασίας