Συντάξεις

 • Πλήρης καταμέτρηση ενσήμων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Πλήρης προετοιμασία και διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας
 • Εκπροσώπηση σε αρχές και δικαστήρια
 • Σύνταξη γήρατος
 • Σύνταξη αναπηρίας
 • Σύνταξη λόγω θανάτου
 • Κύρια σύνταξη
 • Επικουρική σύνταξη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις αναφορικά με τη διαχείριση των ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών θεμάτων του προσωπικού τους
 • Προσυνταξιοδοτικές Βεβαιώσεις
 • Προκαταβολή σύνταξης