Διοικητικές Διαφορές

  • Προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου
  • Ενστάσεις ενώπιον διοίκησης
  • Ενδικοφανείς προσφυγές
  • Ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης
  • Αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και Δήμου για πλημμέλειες συντήρησης ή έργου
  • Πρωτόκολλα αποβολής και κατεδάφισης κτηματικής υπηρεσίας
  • Αποζημίωση ιδιώτη από Δήμο
  • Τραυματισμός/Θάνατος με ευθύνη του Δημοσίου
  • Εκπροσώπηση ιδιωτών ενώπιον της διοίκησης