Κληρονομικό Δίκαιο

 • Αποποίηση κληρονομίας
 • Εκπρόθεσμη αποποίηση κληρονομίας
 • Ερμηνεία διαθήκης
 • Αγωγή περί ύπαρξης διαθήκης
 • Δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη κυρίας
 • Διορισμός εκκαθαριστή κληρονομίας
 • Πλαστότητα διαθήκης
 • Ακυρότητα διαθήκης
 • Άδεια αποποίησης ανηλίκων
 • Ακύρωση διαθήκης λόγω πλάνης, απάτης, απειλής
 • Ακύρωση διάταξης διαθήκης υπέρ συζύγου
 • Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος
 • Αγωγή παροχής πληροφοριών στον κληρονόμο
 • Αγωγή περί κλήρου
 • Διανομή κοινού κλήρου
 • Κληρονομητήριο
 • Κήρυξη ανακριβούς κληρονομητηρίου ως ανίσχυρου
 • Αποδοχή κληρονομίας
 • Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής
 • Αγωγές κληρονόμων
 • Αποκληρώσεις
 • Ακύρωση αποκλήρωσης
 • Διεκδίκηση νόμιμης μοίρας
 • Παύση εκτελεστή διαθήκης
 • Αποσφράγιση και απογραφή κληρονομίας
 • Μέμψη άστοργης δωρεάς
 • Παράλειψη μεριδούχου
 • Αγωγή περί εκπλήρωσης τρόπου
 • Αναγνώριση υποχρέωσης συνεισφοράς
 • Αγωγή καταπιστευματοδόχου
 • Ευθύνη κληρονόμου
 • Ερμηνεία διαθήκης
 • Συμβουλευτική κληρονόμων